O nas

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna jest organizacją skupiającą środowiska techniczne i inżynierskie w Polsce, która zrzesza w skali całego kraju ponad 100 000 członków, ze wszystkich dziedzin technicznych.  To organizacja z bogatą ponad 150-letnią historią.  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce jest jednostką terenową Federacji SNT NOT.  W 1978 r. powołano w Ostrołęce Komisję Organizacyjną NOT i od tej daty jednostka organizacyjna NOT funkcjonuje w Ostrołęce.

Do 2005 r. Ostrołęcki Oddział NOT funkcjonował jako jednostka Federacji SNT NOT nie posiadająca osobowości prawnej.  W dniu 27 lipca 2005 r. jednostka została zarejestrowana w KRS jako osoba prawna, zrzeszająca środowisko inżynieryjno-techniczne.  Podstawową formą działalności jest działalność statutowa.  Do realizacji zadań statutowych NOT poszukuje różnych źródeł wsparcia oraz samodzielnie prowadzi działalność i występuje jako przedsiębiorstwo.  Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność „non profit”.  W celu zapewnienia finansowania działalności stowarzyszeniowej Rada Regionalna za pośrednictwem swoich wyspecjalizowanych oddziałów prowadzi działalność usługową.  Od początku swojego istnienia współpracuje z firmami świadcząc na ich rzecz usługi i wykonując prace specjalistyczne.  Oferta NOT-u obejmuje usługi techniczne (prace projektowe, wyceny, opinie, ekspertyzy, tłumaczenia, opracowywanie instrukcji ruchowych, …), usługi szkoleniowe (szkolenie kadr dla MŚP i dużych, mikro i samozatrudnionych, bezrobotnych, instytucji budżetowych w zakresie: bhp, NLP, szkolenia menedżerskie, specjalistyczne na uprawnienia zawodowe itp.), konsulting oraz informacje techniczne. Opracowujemy biznes plany, studia wykonalności, koncepcje przedsięwzięć inwestycyjnych, wykonujemy projekty z różnych branż oraz pomiary elektryczne.  Średnio w ciągu roku w różnych formach naszych szkoleń uczestniczy prawie 2 000 osób.  W wielu firmach pracują absolwenci naszego Policealnego Studium Zawodowego nr 1 Technik Informatyk.  Oferujemy usługi informacyjne i doradztwo z zakresu rzeczoznawstwa patentowego i prawa autorskiego.  W ramach swojej działalności Rada uczestniczy m.in. w organizacji Olimpiady Wiedzy Technicznej, współuczestniczy w promocji bezpiecznych warunków pracy. Od ponad 20 lat przy Radzie Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce funkcjonuje Komisja Kwalifikacyjna sprawdzająca spełnianie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych zatrudnione na stanowiskach dozoru i eksploatacji.   W 2010 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna nr 60 została ponownie powołana na koleją 5-letnią kadencję.  W celu rozszerzenia form współpracy z przedsiębiorcami od 17 stycznia 2008 r. Rada Regionalna FSNT NOT powołała Agencję Zatrudnienia – nr rej. 5597.  Zasoby ludzkie Rady Regionalnej FSNT NOT obejmują kadrę etatową zatrudnioną w biurze Rady, kadrę specjalistów realizujących usługi techniczne i wykonujących prace specjalistyczne, kadrę dydaktyczną realizującą usługi szkoleniowe, kadrę specjalistów branżowych zrzeszonych w stowarzyszeniach naukowo-technicznych NOT.  Firma przechodziła wiele przeobrażeń, bezpiecznie przeszła przez okres transformacji gospodarczej i jest gotowa do podjęcia coraz to nowych wyzwań.  Bogactwem firmy jest kadra zatrudniona w Biurze Rady i Punkcie Konsultacyjnym oraz współpracujący specjaliści różnych dziedzin nauki i techniki.  Posiadamy własną kadrę specjalistów, ale też współpracujemy ze specjalistami z innych ośrodków NOT zlokalizowanych w Polsce w Zespołach Usług Technicznych NOT, Ośrodkach Rzeczoznawstwa SNT, specjalistycznych zespołach i komitetach naukowo-technicznych NOT.  Wśród naszej kadry są osoby posiadające akredytację Krajowego Systemu Usług PARP w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym, posiadające Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia Polonia Technica, doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie prawa zamówień publicznych, tłumacze przysięgli i techniczni, księgowi, pełnomocnicy i audytorzy Systemów Zarządzania Jakością, doradca Ośrodka Innowacji NOT, konsultanci KIGNET, uprawnione do prowadzenia archiwów zakładowych, rzeczoznawcy techniczni i majątkowi, projektanci z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, rzecznik patentowy.  Kadra inżynieryjno-techniczna SNT to specjaliści w swoich branżach.  Wielu z nich to członkowie organów statutowych jednostki terenowej NOT w Ostrołęce, członkowie Rady Regionalnej, Zarządu Rady, Komisji Rewizyjnej i zespołów roboczych.  Osoby te czynnie biorą udział w pracach jednostki terenowej NOT, kierują jej działalnością.  Posiadają doświadczenie i wiedzę częstokroć potwierdzoną stosownymi uprawnieniami branżowymi lub państwowymi.  W 2007 r. pomyślnie zakończyliśmy wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością co zostało potwierdzone kolejnym Certyfikatem Nr 303/1/SZJ/2010 o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.  Od maja 2007 r. Rada Regionalna FSNT NOT  jest w Krajowym Systemie Usług PARP i posiada akredytację na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym.  Bardzo efektywnie współpracujemy z samorządami terytorialnymi opracowując studia wykonalności i dokumentacje projektowe dla nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych.  Tylko w 2009 r. opracowaliśmy studia wykonalności dla ponad 20 planowanych inwestycji.  Rada Regionalna FSNT NOT współpracuje z partnerami zagranicznymi, a od 2002 r. realizowała projekty pilotażowe w Ramach Programu Leonardo da Vinci II w grupie doświadczonych partnerów europejskich.  Przy realizacji każdego z projektów jak: „Sieć Ośrodków Innowacji NOT”, „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, „Akcelerator Innowacji NOT” Rada Regionalna FSNT NOT zdobywa kolejne doświadczenia we współpracy z MŚP, mikro- i dużymi przedsiębiorstwami oraz osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą.  Dom Technika NOT w Ostrołęce jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej, działalności szkoleniowej i świadczenia usług technicznych. Realizując poniższe projekty zdobywamy nowe doświadczenie i nabywamy nowe umiejętności.  Dobre efekty daje współpraca z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (zrzeszającą na Mazowszu ponad 20 tys. członków) oraz polskim środowiskiem inżynieryjno-technicznym z Wilna.

Zrealizowane projekty:

Projekt pilotażowy „MAC-SSIIM – Multi-Actor-Cooperation for Sustainable SME’s through Informal IPR Management training” (FIN-02-P-B-PP-126736) – Projekt „Nieformalne zarządzanie własnością intelektualną”. Projekt był realizowany w okresie 01.12.2002 – 30.11.2005.  Ogólnym celem projektu MAC-SSIIM było przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez wspieranie MŚP Europy, menedżerów i innych decydentów w budowaniu przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości opartej na wiedzy i dla nowych firm, poprzez: podniesienie świadomości znaczenia IP; rozwijanie interaktywnych narzędzi szkoleniowych dla MŚP oraz rozwoju sieci, wykorzystując m.in. uczenie się na przykładach i rozpowszechnianiu „dobrych praktyk” w zarządzaniu własnością intelektualną.  MAC-SSIIM to program szkoleniowy oferujący MŚP podstawowe, zwięzłe informacje z zakresu zarządzania i ochrony know-how.

Projekt pilotażowy „AFI-MAC” (FR/05/B/P/PP-15232). Celem projektu AFI-MAC było przyczynienie się do rozwoju opartej na wiedzy gospodarki w Europie przez pomoc menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw i innym decydentom w tworzeniu środowiska przyjaznego dla opartej na wiedzy przedsiębiorczości i zakładaniu nowych firm.  Projekt był realizowany w okresie: 10.2005 – 19.10.2007.

„Sieć Ośrodków Innowacji NOT” – SPO WKP 1.1.2. Celem projektu „Sieć Ośrodków Innowacji NOT” było doskonalenie dotychczas prowadzonej działalności na rzecz wspierania firm sektora MŚP przez sieć Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT poprzez stworzenie 35 Ośrodków Innowacji w wytypowanych TJO (na 51 istniejących TJO).  Projekt był realizowany w okresie: 09.2005.- 30.05.2006.  Ośrodek Innowacji NOT w Ostrołęce funkcjonuje nadal.

„KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu. Projekt był realizowany w okresie: 15.02.2007 – 30.09.2007.

Od 1 września 2008 r. w siedzibie Rady funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNY Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Działalność Punktu jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.  PK świadczy bezpłatnie usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpocząć działalność gospodarczą, (w tym osób niepełnosprawnych) w Domu Technika NOT w Ostrołęce oraz w Ostrowi Maz. w formie dyżurów konsultantów.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” w 2009 r. zrealizowaliśmy:

Projekt KL.07/01190/08/6.3 „Nowa szansa”, był realizowany w okresie od 01 marca do 31 maja 2009 r. Celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców z powiatu ostrowskiego uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zrealizowano 160 godzin szkolenia z zakresu uruchomienia działalności gospodarcze pt.: „ABC Przedsiębiorczości” oraz wsparto merytoryczne każdego uczestnika pomocą indywidualną konsultanta/doradcy.  W rezultacie przygotowano 20 mieszkańców powiatu ostrowskiego do prowadzenia własnej, nowoczesnej firmy na lokalnym rynku.

Projekt KL.07/01192/08/6.3 ”Nowa szansa” był zrealizowany w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu przasnyskiego.  Celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu przasnyskiego poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.  W ramach realizacji projektu przeprowadzono 160 godzinne bezpłatne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Program szkolenia obejmował m.in.: nabycie wiedzy i umiejętności sporządzania biznes planu dla własnej firmy; administracyjno-prawne aspekty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej; finansowanie działalności ze środków Unii Europejskiej.  Uczestnikom projektów udzielono również wsparcia doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Projekt 07/01191/08/6.3 „Moja Firma” – został zrealizowany w okresie od 1 listopada 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu ostrołęckiego.  Cel projektu to podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu przasnyskiego poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.  W ramach realizacji projektu przeprowadzono 160 godzinne bezpłatne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”.

„Stop bierności w gminie Goworowo”.  Projekt zrealizowany w okresie 01.01 – 30.06.2010 r.  Celem projektu była pomoc mieszkańcom gminy Goworowo zagrożonym wykluczeniem społecznym w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności.  Przygotowanie zawodowe odbyło się poprzez 152-godzinne szkolenie zawodowe oparte na metodzie szkoleń modułowych.  Szkolenie pt. „Szef kuchni – Kuchmistrz” zakończyło się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.

„Stop bierności w gminie Lelis”, nr POKL/06650/09/7.3. Projekt zrealizowany w okresie od 01.01. do 30.06.2010.  Celem  ogólnym projektu była pomoc kobietom i mężczyznom zamieszkałym na terenie gminy Lelis zagrożonym wykluczeniem społecznym w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności.  Przygotowanie zawodowe odbywało się poprzez 152-godzinne szkolenie zawodowe oparte na metodzie szkoleń modułowych.  Szkolenie pt. „Kucharz małej gastronomii” zakończyło się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.

„Stopa bierności w gminie Olszewo-Borki”. Projekt zrealizowany był w okresie 01.01.-30.06.2010 r.  Celem projektu była pomoc mieszkańcom gminy Olszewo-Borki zagrożonym wykluczeniem społecznym w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia. prowadzenia własnej działalności.  Przygotowanie zawodowe odbyło się poprzez 152-godzinne szkolenie zawodowe oparte na metodzie szkoleń modułowych.  Szkolenie pt. „Szef kuchni – Kuchmistrz” zakończyło się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.  Na ten projekt została podpisana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych tysięczna umowa.

Rada Regionalna FSNT NOT aktualnie jest partnerem w realizacji projektu Akcelerator Innowacji NOT – spółki o charakterze non-profit powołanej przez FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu inicjowania działalności innowacyjnej.

„Rolnik zyskuje nowy zawód” – projekt realizowany w ramach Działania 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” PO KL. Projekt w trakcie realizacji. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia poza rolnictwem 14 osób z terenów trzech gmin: Lelis, Olszewo-Borki i Rzekuń.  Uczestnicy zdobędą uprawnienia na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym używanych w transporcie wewnątrzzakładowym wraz z obsługą programu komputerowej obsługi magazynu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” od stycznia 2011 r realizujemy:

projekt z numerem wniosku: POKL.07.03.00-14-329/10 „Nasze gotowanie – wspólne konsumowanie”, realizowany na terenie powiatu ostrołęckiego dla mieszkańców gminy Goworowo.  Celem projektu jest wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez pomoc kobietom i mężczyznom zamieszkałym na terenie gm. Goworowo w zdobyciu kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia i nabyciu postawy pozytywnej sprzyjającej integracji oraz przeciwdziałającej zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cel ogólny zrealizowany będzie poprzez cele szczegółowe: przeszkolenie uczestników projektu w zakresie nabycia umiejętności przygotowujących do wykonywania zawodu „Kucharz małej gastronomii” w rozszerzeniu o podstawy obsługi PC i korzystania z zasobów Internetu oraz promocji aktywnych postaw społecznych.  Projekt będzie również zmierzał do zaciekawienia „dobrymi praktykami” oraz ich promocji w społeczności lokalnej,  integracji  lokalnych środowisk i organizacji działających na terenie gminy.  Realizacja od 1 stycznia 2011 r.

projekt z numerem wniosku: POKL.07.03.00-14-334/10 „Stop bierności w Gminie Olszewo-Borki – II edycja”, realizowany na terenie powiatu ostrołęckiego dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki.  Poprzez założenia projektowe zamierzamy pomóc kobietom i mężczyznom zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałym na terenie gminy w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia. W realizacji projektu wykorzystamy z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL promocję szkoleń z wykorzystaniem modelu promocji wypracowanego w projekcie F0212 „Model rozwijania świadomości konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji” oraz „Model promocji szkoleń”. Przeprowadzimy szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu „Kucharz małej gastronomii z elementami działalności gospodarczej” oraz warsztaty poszkoleniowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Realizacja od 1 stycznia 2011 r.

projekt z numerem wniosku: POKL.07.03.00-14-325/10 „Zainwestuj w siebie!”, realizowany na terenie powiatu ostrowskiego dla mieszkańców gminy Wąsewo.  Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia.  Projekt skierowany będzie zarówno do kobiet jak i mężczyzn z problemami takimi jak: marginalizacja społeczna, długotrwałe bezrobocie i brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Korzystając z rezultatów wypracowanych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zastosujemy model A 0518 „Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zrealizujemy szkolenie zawodowe „Nowoczesny sprzedawca z wykorzystaniem komputera i kasy fiskalnej” oraz warsztaty poszkoleniowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem Internetu oraz z zakresu komunikacji interpersonalnej i pozytywnego myślenia.  Realizacja od 1 stycznia 2011 r.

„Wolontariat integruje mieszkańców gminy Olszewo-Borki” – Projekt będzie realizowany w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” PO KL. Głównym celem projektu jest promocja wolontariatu i postaw prospołecznych w środowisku lokalnym.  Planowany okres realizacji: maj – czerwiec 2011 r.

Rezultatem końcowym realizowanych w 2011 r. przez nas projektów w ramach PO KL Priorytetu VII, przy użyciu instrumentu aktywizacji edukacyjnej dla osób z gmin Goworowo, Olszewo-Borki i Wąsewo ma być poprawienie sytuacji uczestników na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności społecznych.

menu
menu